Meteen naar de inhoud

Het klimaatakkoord en uw woning

In het Regeerakkoord is het doel opgenomen om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen organisaties en bedrijven in Nederland om dit doel te realiseren. De verwachting is dat in de komende maanden de politiek hierover beslissingen zal nemen. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de voorstellen die betrekking hebben op uw woonsituatie.

Sectortafel Gebouwde omgeving

Organisaties en bedrijven hebben het afgelopen jaar intensief met elkaar gesproken over de mogelijkheden om de CO2- uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Hierbij heeft men gewerkt met vijf “sectortafels”. Een daarvan was die van de “Gebouwde omgeving”. Deze sectortafel werd vervolgens weer verdeeld in verschillende werkgroepen. Onder meer waren er de werkgroepen Wijkgerichte aanpak, woningen en financiering particuliere woningeigenaren. Samen hebben deze werkgroepen 137 maatregelen ontwikkeld die moeten leiden tot de gewenste besparing van de CO2-uitstoot.

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat het Kabinet in juni 2019 over deze voorstellen besluiten neemt.  Elke woningeigenaar zal op een of andere wijze met een of meer van deze maatregelen te maken krijgen.

Voorbeelden van voorgestelde maatregelen

Zoals aangegeven moeten het Kabinet en de Tweede Kamer nog besluiten welke voorstellen wel of niet worden overgenomen. Om u een idee te geven welke voorstellen klaarliggen, lichten wij een aantal van deze voorstellen onderstaand kort toe.

  • Om de woning duurzamer te maken moet het eenvoudiger worden om een aanvullende hypothecaire lening af te sluiten. De gedachte hierachter is dat de kosten van de lening minimaal gelijk moet zijn aan de besparingen die met de te treffen maatregelen worden gerealiseerd.
  • Nieuwe soorten leningen worden ontwikkeld om ook Verenigingen van Eigenaren te helpen om de kosten van energiebesparing te financieren.
  • Via gemeenten zal gestimuleerd worden dat ook per wijk aanpassingen worden aangeboden. Door met meerdere wooneigenaren gelijktijdig bepaalde maatregelen te nemen, kunnen de kosten van deze aanpassingen zo laag mogelijk worden gehouden.
  • Bij verkoop en taxatie van een woning zal meer aandacht komen voor de vraag hoe energiezuinig de woning is. De verwachting is dat de mate van duurzaamheid van de woning in de komende jaren een steeds grotere invloed zal hebben op de marktwaarde van de betreffende woning. Bij het doen van investeringen in de eigen woning op het gebied van duurzaamheid zal dit punt dan ook meegewogen moeten worden.
  • Naar verwachting zal vanaf 2022 een voor Nederland nieuw type lening worden geïntroduceerd: Gebouwgebonden financiering. Het nieuwe van deze lening is dat deze wordt afgesloten door de eigenaar van het gebouw, maar vervolgens verbonden blijft met de woning. Verkoopt de eigenaar de woning, dan blijft de lening dus in stand en zal de nieuwe eigenaar hierover de rente en aflossing verder moeten betalen. Uiteraard zal de nieuwe eigenaar hiermee rekening houden bij het bepalen van de koopprijs.

Start met eenvoudige maatregelen

Deskundigen geven aan dat de grootste besparingen op energie rondom de woning met relatief eenvoudige maatregelen en zonder hoge kosten zijn te bereiken. Met stip op nummer 1 staat het gedrag van de bewoners zelf. Door kritischer te kijken naar de hoogte van de thermostaat, welke lampen wanneer aanstaan en hoe lang er gedoucht wordt, zijn al grote stappen te zetten.

Vervanging van oude gloei- en halogeenlampen door LED lampen en het aanbrengen van tochtstrippen leiden ook tot mooie resultaten.

Verdergaande maatregelen zoals zonnepanelen en warmtepomp zijn ook zinvol maar kostbaarder. Het advies is om pas hiertoe over te gaan indien de “voor de hand liggende” maatregelen zijn doorgevoerd.

Wilt u zich oriënteren op welke maatregelen mogelijk zijn? De site https://www.milieucentraal.nl/ is een uitstekende start. Bent u zover dat u wat grotere maatregelingen wilt doorvoeren en wilt u daarvoor een aantrekkelijke financiering dan helpen wij u uiteraard daarbij graag. Wanneer u ons dit laat weten, zullen wij u graag informeren over de mogelijke subsidies, speciale leningen onder gunstige voorwaarden en mogelijk andere methoden om uw wens te financieren.