Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Vaste Lasten Service

De Vaste Lasten Service gevestigd te Tilburg aan de: Ringbaan West 306B, 5025 VB Tilburg

Ringbaan West 306B
 5025 VB, Tilburg

Wederpartij

De wederpartij is degene aan wie de Vaste Lasten Service enig advies heeft verstrekt, aanbieding gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtpersoon als een natuurlijk persoon zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vaste Lasten Service gedane adviezen, aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of Vaste Lasten Service gesloten overeenkomsten waarbij Vaste Lasten Service zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vaste Lasten Service zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. Vaste Lasten Service heeft het recht deze voorwaarden en de overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Vaste Lasten Service is niet verantwoordelijk voor het inlichten van wederpartij over enige wijziging van de voorwaarden of overeenkomst. Wederpartij is verantwoordelijk voor regelmatig opnieuw bekijken van deze voorwaarden op de website van Vaste Lasten Service. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Vaste Lasten Service slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Vaste Lasten Service en de wederpartij zijn overeengekomen. Indien een of meer van de bepalingen in de overeenkomst of deze voorwaarden niet bindend, afdwingbaar of geldig zijn, dan blijven de andere bepalingen van deze overeenkomst geldig en bindend. In dat geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over alternatieve bepalingen welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3 Lidmaatschap

De Vaste Lasten Service biedt een lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap houdt in dat Vaste Lasten Service op door Vaste Lasten Service te bepalen momenten vrijblijvend advies geeft aan haar leden. De leden betalen hiervoor een vergoeding. Het lidmaatschap is ten alle tijden kosteloos opzegbaar. Reeds betaalde vergoedingen zijn nooit terug te vorderen. Adviezen van Vaste Lasten Service zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Vaste Lasten Service accepteert geen aansprakelijkheid voor dit advies. Indien Vaste Lasten Service extra service of diensten levert dan vrijblijvend advies is dit altijd voor rekening en risico van wederpartij. Vaste Lasten Service accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De Vaste Lasten Service is geen partij bij transacties welke na advies, bemiddeling of andere tussenkomst van de Vaste Lasten Service zijn aangegaan. In aanvulling, Vaste Lasten Service kan niet garanderen dat de bij transactie betrokken partijen afspraken uitvoeren of nakomen. Lidmaatschap van de Vaste Lasten Service leidt tot een inspanningsverplichting van Vaste Lasten Service en nooit tot een resultaatverplichting.

Artikel 4 Overeenkomsten

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Vaste Lasten Service een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Vaste Lasten Service is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. In het geval wederpartij per e-mailbericht enige aanvraag heeft gedaan en wederpartij binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Vaste Lasten Service heeft ontvangen, dient het bericht van wederpartij als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien wederpartij binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Vaste Lasten Service wenst te ontvangen, dient de wederpartij zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Vaste Lasten Service heeft bereikt. Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de wederpartij, door Vaste Lasten Service aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Vaste Lasten Service gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Vaste Lasten Service het tegendeel blijkt.

Artikel 5: Inschakeling derden

Het is Vaste Lasten Service toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Vaste Lasten Service zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vaste Lasten Service is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6: Honorarium en betaling

Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Vaste Lasten Service wordt voldaan. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de wederpartij doorberekend. Vaste Lasten Service is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Vaste Lasten Service beïnvloeden. Betalingen door de wederpartij dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Vaste Lasten Service voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Verrekening door de wederpartij van de door Vaste Lasten Service gefactureerde premies en bedrage met een door de wederpartij gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Vaste Lasten Service uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de wederpartij daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Vaste Lasten Service te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe naar het oordeel van Vaste Lasten Service aanleiding geeft, is Vaste Lasten Service bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Termijnen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Vaste Lasten Service opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 8: Medewerking door de wederpartij

De wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Vaste Lasten Service die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de wederpartij ter beschikking van Vaste Lasten Service zijn gesteld, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Vaste Lasten Service bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Vaste Lasten Service verschafte informatie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van Vaste Lasten Service

Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Vaste Lasten Service alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Vaste Lasten Service bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vaste Lasten Service wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. In het geval beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vaste Lasten Service in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Vaste Lasten Service alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Vaste Lasten Service bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de wederpartij in rekening gebrachte honorarium. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de wederpartij geen rechten ontlenen. Vaste Lasten Service is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de wederpartij of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de wederpartij verstrekte inlichtingen. Vaste Lasten Service is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Vaste Lasten Service gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Vaste Lasten Service kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. Vaste Lasten Service is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door wederpartij aan Vaste Lasten Service verzonden (email)berichten Vaste Lasten Service niet hebben bereikt. De wederpartij is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Vaste Lasten Service indien Vaste Lasten Service zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door wederpartij te worden nagekomen.

Artikel 10: Overmacht

Vaste Lasten Service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Vaste Lasten Service redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Vaste Lasten Service ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Vaste Lasten Service geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Vaste Lasten Service kan worden gevergd.

Artikel 11: Privacy

De Vaste Lasten Service respecteert de privacy van wederpartij. Alle gegevens door wederpartij aan Vaste Lasten Service verstrekt zullen met zorg worden behandeld en uitsluitend voor uitoefening en ter optimalisatie van de dienstverlening van Vaste Lasten Service worden gebruikt. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Vaste Lasten Service zal Vaste Lasten Service de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van wederpartij uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Vaste Lasten Service is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13: Verval van recht

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde dan ook jegens Vaste Lasten Service in verband met door Vaste Lasten Service verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.