Meteen naar de inhoud

Goed om bij stil te staan: de WOZ-waarde van uw woning

In de beschikking van de gemeente wordt de nieuwe WOZ-waarde van de woning vastgesteld. Het is verstandig om deze beschikking dit jaar met extra aandacht te lezen.

De waarde van elke woning wordt vastgesteld

De waarde van elke woning wordt ieder jaar vastgesteld. De waardebepaling loopt altijd een jaar “achter”. De beschikking die u uiterlijk eind februari 2019 ontvangt, betreft de geschatte marktwaarde van uw woning op 1 januari 2018.

Waardebepaling werkt door in tal van belastingen

De waarde van uw woning zoals die in de WOZ-beschikking is vermeld wordt gebruikt als grondslag voor tal van heffingen en belastingen. Om er een paar te noemen:

  • Onroerendezaakbelasting;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Rioolheffing;
  • Heffingen water-of hoogheemraadschap;
  • Hoogte eigenwoningforfait;
  • Erfbelasting.

Het is voor u belangrijk dat uw woning op de juiste waarde wordt getaxeerd!

Waarde zal hoger zijn dan vorig jaar

De verwachting is dat de WOZ-waarde zoals u in de komende weken ontvangt fors hoger is dan vorig jaar. Landelijk wordt rekening gehouden met een stijging van 6%. In bepaalde gebieden kan dit nog hoger zijn. Zo wordt voor Amsterdam en Rotterdam een stijging van meer dat 15% verwacht.

Taxaties zijn ruwe indicaties

Het is niet mogelijk om alle woningen elk jaar individueel te taxeren. De WOZ-waarde wordt dan ook vrij grof vastgesteld. Via geautomatiseerde bestanden wordt gekeken naar de verkoopprijzen van woningen in de buurt. Vervolgens wordt rekening gehouden met zaken als oppervlakte, inhoud en bouwjaar van de woning. Op deze manier wordt getracht zo goed mogelijk een inschatting te maken van de waarde van de woning. Dat systeem werkt redelijk  indien in een bepaald gebied de woningen vrijwel gelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een flat waarbij alle eenheden even groot zijn. Het systeem werkt minder goed naarmate de verschillen van de woningen binnen een gebied of straat groter zijn. Die verschillen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld de ligging en onderhoud van de woning.

WOZ-waardes zijn openbaar

U kunt de WOZ-waardes van de woningen in de buurt raadplegen. Deze informatie is sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt hiervoor naar de site https://www.wozwaardeloket.nl gaan. Via deze site kunt u dus zien hoe de WOZ-waarde van uw woning zich verhoudt tot woningen in uw omgeving die naar uw oordeel min of meer gelijkwaardig zijn aan uw woning.

Binnen zes weken nadat u de beschikking van de gemeente heeft ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van de woning. In dit bezwaar dient u te motiveren waarom u van mening bent dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld.

Ook voor uw hypotheek belangrijk!

Indien u een hypotheek wilt afsluiten kijkt de bank bij het bepalen van het maximale bedrag dat u kunt lenen onder meer ook naar de WOZ-waarde van de woning waarvoor u de hypotheek aanvraagt.

Ook voor een hypotheek die u in het verleden heeft afgesloten, kan de WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt van belang zijn. Dit is onder meer het geval indien de hoogte van de rente die u over de geldlening betaalt mede afhangt van de actuele WOZ-waarde in verhouding tot het nog af te lossen bedrag van de hypotheeklening. Er zijn namelijk nog steeds veel hypotheken waarbij u recht heeft op een (iets) lagere hypotheekrente indien het bedrag dat nog afgelost moet worden bijvoorbeeld minder bedraagt dan 60 % van de waarde van de woning. Ook in de situatie dat u in het afgelopen jaar niets op de lening heeft afgelost, kan door de stijging van de waarde van de woning opeens zo’n grens worden bereikt. Bepaalde banken passen de hypotheekrente automatisch aan. Bij andere banken moet u daar uitdrukkelijk om verzoeken.

Wij zijn u graag van dienst

Ontvangt u de nieuwe WOZ-beschikking en wilt u weten of dit u recht geeft op een korting op uw bestaande hypotheek? Of heeft u het gevoel dat de waarde veel te hoog is vastgesteld en wilt u bezwaar aantekenen? U kunt hierover van ons uitgebreide informatie ontvangen. Neem dan contact op met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.